Hlavička
28/01/2018

Lékařská komora se stala členem světového elitního klubu lékařů

Světová zdravotnická organizace (World Medical Association - WMA) je nejprestižnějším sdružením lékařských organizací světa. Formulovala například moderní slib lékařů. Každá země tam smí mít jen jednoho zástupce a tím se nově stala Česká lékařská komora (ČLK).

reklama

reklama

Lednové číslo časopisu Tempus Medicorum připomíná milník, kterým se stalo přijetí České lékařské komory do Světové zdravotnické organizace. Komora se tak stává platným členem sdružení, které už desítky let formuje etiku lékařů po celém světě.

V roce 1948 tak WMA stála například za tzv. Ženevským lékařským slibem jeho text viz níže). To je modernější  forma Hippokratovy přísahy. Kromě toho organizace pomáhá chránit oběti ozbrojených konfliktů, mučené vězně nebo práva pacientů na celém světě.

Přinášíme text z časopisu Tempus Medicorum 1/2018:

reklama


Komora členem Světové lékařské asociace (WMA)

Česká lékařská komora byla 14. 10. 2017 na plenárním zasedání v  Chicagu přijata za řádného člena organizace World Medical Association (WMA), která sdružuje nejreprezentativnější nevládní lékařské organizace z celkem 115 zemí světa.

Světová lékařská asociace (WMA) byla založena 17. 9. 1947 v Paříži. Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též Ústřední jednota českých lékařů, zrušená v roce 1948. Českou republiku následně mnoho let v této organizaci zastupovala ČLS JEP. 

Vzhledem k tomu, že členem WMA může být z každé země pouze jediná organizace, zůstal pro ČLK k dispozici pouhý status pozorovatele, a  to bez ohledu na skutečnost, že s ohledem na počet členů je lékařská komora reprezentativnějším zástupcem lékařů z ČR než lékařská společnost.

Česká lékařská společnost JEP své členství ve WMA v letošním roce ukončila. Po jednáních prezidenta ČLK s generálním sekretářem WMA Dr. Kloiberem podala komora oficiální přihlášku do Světové lékařské asociace a 14. 10. 2017 byla na plenárním zasedání v  Chicagu přijata za řádného člena organizace.

Členství ve WMA po boku ostatních lékařských komor a asociací je pro ČLK nejenom otázkou prestiže, ale členství v této největší světové lékařské organizaci představuje pro ČLK také důležitý zdroj informací a možnost, jak ovlivňovat některá rozhodnutí přijímaná na mezinárodní úrovni a závazná i pro české lékaře a lékařky.

Plenárního zasedání World Medical Association v Chicagu se ve dnech 11.–14. 10. 2017 za ČLK účastnil prezident Milan Kubek. Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok přednesl prezident Dr. Ketan Desai. Funkci prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2017/2018 dříve zvolený Dr. Yoshitake Yokokura, prezident Japonské lékařské asociace. Dr. Leonid Eidelman, bývalý prezident Izraelské lékařské asociace, byl zvolen prezidentem WMA pro rok 2018/2019.

Vedle několika dalších rezolucí a revizí některých starších dokumentů schválili účastníci plenárního zasedání také rezoluci na podporu protestujících polských lékařů. Nejdůležitějším dokumentem je však bezpochyby revidovaná Ženevská deklarace – lékařský slib (viz níže). 


JAKO PŘÍSLUŠNÍK LÉKAŘSKÉHO STAVU:

Slavnostně slibuji, že svůj život zasvětím službě lidstvu.

Zdraví a prospěch mého pacienta budou pro mne vždy na prvním místě.

Budu respektovat svobodnou vůli a lidskou důstojnost svého pacienta.

Budu zachovávat nejvyšší respekt k lidskému životu.

Nedopustím, aby věk, nemoc nebo postižení, víra, etnický původ, pohlaví, národnost, politická příslušnost, rasa, sexuální orientace, sociální postavení nebo jakýkoli jiný faktor jakkoliv ovlivňoval plnění mých povinností vůči pacientům.

Budu chránit svěřená tajemství, a to i po smrti pacienta.

Budu vykonávat své povolání svědomitě a důstojně v souladu se správnou lékařskou praxí.

Budu podporovat čest a vznešené tradice lékařské profese.

Budu se chovat ke svým učitelům, kolegům i studentům s úctou a vděčností, které jim náleží.

Budu sdílet své lékařské znalosti ve prospěch pacientů a pro rozvoj zdravotní péče.

Budu pečovat o své vlastní zdraví, pohodu a rozvoj svých schopností tak, abych mohl poskytovat lékařskou péči na nejvyšší úrovni.

Neužiji své lékařské znalosti k porušování lidských práv a občanských svobod, a to ani pokud bych k tomu byl nucen.

Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest. 


reklama

reklama

reklama

reklama