Hlavička
04/02/2019

Další rok, další dluh. Pojišťovny lékařům nezaplatily 1,3 miliardy korun

Česká lékařská komora upozorňuje, že pojišťovny znovu neproplatily lékařům péči, na jejíž úhradu mají nárok. V posledním \""uzavřeném\"" roce 2017 jde o částku 1,31 miliardy korun. Komora proto vyzývá lékaře, ať se jí nechají v jednáních zastupovat a podepíší plnou moc.

reklama

reklama

Představte si, že jako truhlář vyrobíte stůl a k němu čtyři židle, ale dvě z nich zadarmo, protože vám je nikdo nezaplatí. V takové situaci jsou ambulantní lékaři v Česku. Udělají svoji práci, ale pojišťovny jim ji neproplatí v plné výši.

To je fakt, který potvrzují i data samotných pojišťoven. Česká lékařská komora (ČLK) o tato data požádala a podle posledního statisticky uzavřeného roku 2017 jde o částku 1,31 miliardy korun. To jsou přitom peníze za péči, kterou lékaři odvedli v souladu s pravidly, takzvaně lege artis.


reklama

Za pět let dluží pojišťovny lékařům přes pět miliard

Na tuto částku upozornil prezident lékařské komory Milan Kubek ve svém úvodníku pro časopis Tempus medicorum. Vyzývá proto lékaře, aby komoře dali svou plnou moc pro jednání s pojišťovnami. Jenom tak podle Kubka hlas komory a lékařů získá na váze, a to navíc s odborným i právním zastoupením.

Nejde přitom o žádnou novinku. Už loni komora spočítala, kolik pojišťovny dluží lékařům za neproplacenou péči. Za pět let jde o celkem 4,3 miliardy korun. Více například v článku Pojišťovny okrádají lékaře. Dluží jim neproplacenou péči za miliardy.


Kubek varuje lékaře: Nepodepisujte nic, co pro vás nebude výhodnější

V této souvislosti se prezident Milan Kubek věnuje i aktuální situaci, kdy pojišťovny s jednotlivými lékaři uzavírají dodatky k úhradové vyhlášce. Lékaře varuje před unáhleným podpisem takových smluv. „Také tentokrát jsme svědky lidové tvořivosti některých oblastních poboček, které si úhradovou vyhlášku vykládají po svém a snaží se lékařům vnucovat nevýhodné smlouvy,“ upozorňuje Kubek.

Lékaři by podle něj měli podepisovat jen dodatky, které jsou pro ně výhodné. „Pokud totiž žádný dodatek nepodepíši, pak jsou mi pojišťovny stejně povinné platit podle vyhlášky. Krátit výši záloh nebo opožďovat jejich výplatu bez mého souhlasu pojišťovny nesmí,“ doporučuje prezident komory lékařům.

K tomu ovšem radí opravdu pečlivě prostudovat navrhované smlouvy a dbát na to, aby před jejich podpisem pojišťovny dodaly všechny parametry pro výpočet budoucích úhrad. „Kdo podepíše nevýhodnou smlouvu, nemůže se divit, když mu následně nepomůže ani soud,“ dodává Kubek.

(Foto: Pixabay.com, CC0)


Celý text úvodníku prezidenta České lékařské komory přinášíme zde:


Kubek: Jste nespokojeni s platbami od pojišťoven

Nový rok 2019 sotva začal a zdravotní pojišťovny již rozesílají soukromým lékařům návrhy dodatků ke smlouvám o úhradě zdravotní péče. Také tentokrát jsme svědky „lidové tvořivosti“ některých oblastních poboček, které si úhradovou vyhlášku vykládají po svém a snaží se lékařům vnucovat nevýhodné smlouvy. V této souvislosti je vhodné připomenout si alespoň tři zásady, jejichž respektování může nám soukromým lékařům ušetřit i desítky tisíc korun.

První zásada je vlastně opakováním známého úsloví, že smlouvu sice podepsat mohu, ale pořádně si ji předtím přečíst musím. Žádný spěch! Pojišťovny nemají právo stanovit svévolně nějaké krátké lhůty pro podpis. Pokud si nejsem jist, mohu se obrátit s žádostí o pomoc na právní kancelář komory, jejíž odborníci dodatek prostudují a bezplatně mi poradí.

Druhé pravidlo říká, že smysl má podepisovat pouze takový dodatek, který je pro mne výhodnější než doslovné znění úhradové vyhlášky. Pokud totiž žádný dodatek nepodepíši, pak jsou mi pojišťovny stejně povinné platit podle vyhlášky. Krátit výši záloh nebo opožďovat jejich výplatu bez mého souhlasu pojišťovny nesmí.

Za třetí pak právníci radí nepodepisovat úhradový dodatek dříve, než nám pojišťovna sdělí všechny potřebné parametry pro výpočet budoucí úhrady a regulací. Kdo podepíše nevýhodnou smlouvu, nemůže se divit, když mu následně nepomůže ani soud. 


Abychom vás mohli zastupovat, potřebujeme vaši plnou moc

Již nyní je také třeba myslet na budoucnost. Zanedlouho bude totiž zahájeno dohodovací řízení o úhradách na příští rok. Lékařská komora hájí v dohodovacím řízení zájmy svých členů na základě plných mocí udělených pro ČLK-o.s. Ani v jednom segmentu poskytovatelů přitom zatím naše ČLK-o.s. není nejsilnějším vyjednavačem, který by disponoval největším počtem plných mocí, a ani v jednom segmentu tedy není zástupce komory v pozici koordinátora a mluvčího pro jednání s pojišťovnami.

Možnosti komory ovlivnit výsledky dohodovacího řízení jsou samozřejmě úměrné právě počtu plných mocí, kterým vyjednavači komory disponují. Vzhledem k tomu, že za uplynulých šest let pojišťovny ambulantním lékařům nezaplatily pět a půl miliardy korun (jen ambulantním specialistům pojišťovny v roce 2016 nezaplatily 1 440 000 000 Kč), s ohledem na vývoj ekonomiky, růst výběru zdravotního pojištění i daní, prosazovala komora pro rok 2019 nárůst průměrné úhrady pro jednotlivého poskytovatele při zachování objemu poskytnuté péče minimálně ve výši 6 % oproti roku 2018. Vzhledem k nedostatku plných mocí však naši vyjednavači neměli sílu požadavky komory prosadit.

Jednání sice skončila dohodou ve všech segmentech, avšak podstatná část zdravotních služeb, kterou ambulantní lékaři poskytují, zůstane i v roce 2019 ze strany zdravotních pojišťoven nezaplacena. Komora s tím sice nesouhlasí, ale bez dostatečné podpory od soukromých lékařů je to tak vše, co můžeme dělat.


Účet za rok 2017? Dluh pojišťoven vůči lékařům je 1,31 miliardy

Také letos jsme požádali pojišťovny o informace, kolik zdravotní péče, která byla indikovaná a lege artis provedená, ambulantním specialistům pojišťovny nezaplatily podle Seznamu zdravotních výkonů. Z dat samotných pojišťoven vyplývá, že také v posledním uzavřeném roce, tedy v roce 2017, ambulantní specialisté nedostali částku 1,31 miliardy korun, která by jim podle Seznamu zdravotních výkonů za odvedenou práci náležela.

Pokud jste soukromým lékařem či lékařkou a nejste spokojeni s výší úhrady od zdravotních pojišťoven, pak nám pomozte prosadit nápravu. Zašlete svoji plnou moc pro ČLK-o.s. Pokud to uděláte, pak vás v jednáních se zdravotními pojišťovnami budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů MUDr. Říhová, v segmentu praktických lékařů MUDr. Němeček, v segmentu komplement MUDr. Musil a v segmentu ambulantní gynekologie MUDr. Henčlová. Samozřejmě všichni s plnou podporou právní kanceláře komory.

Milan Kubek


reklama

reklama

reklama

reklama