Delší otcovská dovolená a změny v rámci ošetřovného. Co bude od roku 2022 jinak?

V příštím roce nastanou nemalé změny z hlediska nemocenského pojištění, které se dotknou především ošetřovného a nároku na otcovskou dovolenou.

O tyto změny se postará novela zákona o nemocenském pojištění, která vyšla ve sbírce listin pod číslem 330/2021. Konkrétně se bude týkat hlavně tří nemocenských dávek, a to dlouhodobého ošetřovného, ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče, tj. otcovské.


Dlouhodobé ošetřovné

Na dlouhodobé ošetřovné by mělo od 1. ledna 2022 dosáhnout více osob.

„Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze 7 kalendářních dní na 4 kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně,“ vysvětluje Barbora Šafaříková z advokátní kanceláře Noerr.

Zároveň je možné požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 8 dnů po skončení hospitalizace.


Krátkodobé ošetřovné 

Další změna se týká krátkodobého ošetřovného, kdy nově ho budou moci čerpat i osoby, které nežijí s ošetřovanou osobou v domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají.

Podle advokátky Šafaříkové mezi tyto osoby patří například prarodiče, sourozenci, vnoučata, rodiče manželů nebo registrovaní partneři a partnerky.


Rozšíření otcovské

V České republice mohou nyní otcové čerpat otcovskou 7 kalendářních dnů s nástupem v období prvních šesti týdnů po porodu dítěte nebo jeho převzetí do péče nahrazující péči rodičů. Nemocenská dávka je s kompenzací 70 procent denního vyměřovacího základu.

Od příštího roku se tato dávka prodlužuje na dva týdny, tedy na 14 kalendářních dnů.

„Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních 6 týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou,“ dodává Barbora Šafaříková.

Nemocenská dávka otcovská už v Česku funguje od 1. února 2018 a jejím hlavním cílem je, aby otec mohl zůstat doma, nepřišel o příjem a zároveň, aby se posilovaly vazby mezi dítětem a oběma rodiči v raných týdnech života dítěte.


Krizové ošetřovné

Prezident Miloš Zeman také v prosinci podepsal předlohu, která obnoví krizové ošetřovné. Ta nabude účinnosti vyhlášením ve sbírce listin.

Podle ní dostanou pečující při zavření škol nebo tříd kvůli epidemii koronaviru ošetřovné po celou dobu karantény. Dávka vzroste na 80 procent redukovaného základu výdělku a vyplácet se bude zpětně od začátku listopadu. Tato možnost platí do 28. února 2022.

V současné době se zatím dávka vyplácí rodičům na školáky většinou nejvýše devět dnů a podpora činí 60 procent redukovaného základu výdělku. 

Nárok na nově stanovené krizové ošetřovné budou mít rodiče pečující o děti mladší 10 let. Okruh osob s nárokem na ošetřovné se po dobu opatření ale rozšiřuje také o zaměstnance, kteří pečují o:

  1. nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění,
  2. osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určeném pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii,
  3. nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání, jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.


Denní dávka přitom nebude podle předlohy nižší než 400 korun při plném úvazku, při kratším se úměrně sníží. Ošetřovné se nevztahuje na dny prázdnin či ředitelského volna. K žádosti nebude potřebné potvrzení školského zařízení o uzavření, postačí čestné prohlášení.

Na dávku budou mít nárok i zaměstnanci pracující na dohodu mimo pracovní poměr, pokud nebudou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, kdy vznikla potřeba péče. Měli by nárok na ošetřovné při účasti alespoň v předchozích třech kalendářních měsících před vznikem potřeby ošetřování.


Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat