Hlavička
Tempus -
18/10/2023

Česká lékařská komora si bude volit nového viceprezidenta. Kdo se o post uchází?

Ve dnech 4. až 5. listopadu se bude konat již XXXVII. sjezd delegátů České lékařské komory a na jeho konci budeme znát také nového viceprezidenta komory. O tento post se uchází hned čtyři osobnosti: MUDr. Milan Brázdil, MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, LL.M., stávající viceprezident MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. a prezident Sekce mladých lékařů ČLK MUDr. Jan Přáda. S jakými cíli vstupují do kandidatury?

reklama

reklama

Kandidát na viceprezidenta ČLK: MUDr. Milan Brázdil

Vážené a milé členky a členové České lékařské komory, všichni mí kolegové,

dovolte mi obrátit se na vás s důležitou otázkou: Kam si myslíte, že by mělo směřovat naše zdravotnictví? Co potřebuje ze všeho nejvíce? Jistě se nebudete zlobit, když vám rovnou sdělím i svůj názor. Můžeme mít špičkovou techniku, roboty, auta, budovy a tak dále, ale kvalitního člověka nikdy nic nenahradí. 

Jsem lékařem záchranářem třicet dva let, z toho jedenáct let také předsedou OS ČLK v Olomouci. V posledních letech jsem z pozice předsedy například aktivně pomáhal zajišťovat ochranné pomůcky zdravotníkům v době covidu, organizoval jsem očkování pro členy našeho sdružení, podporoval své kolegy ve výběrových řízeních na krajském úřadě či ve FN Olomouc, pomáhal s akreditací jejich seminářů a řešil svědomitě vše, co předseda jednoho z největších okresních sdružení naší stavovské organizace řešit má a musí. 

reklama

Ze svých mnohaletých zkušeností, praxe, ale také dennodenního kontaktu s lidmi proto vím, že především vzdělané a obětavé lékařky a lékaře naše zdravotnictví potřebuje nejvíce. Ti nebudou nikdy nahraditelní žádnými moderními technologiemi, žádnou umělou inteligencí. Musíme si sami sebe vážit a jsem přesvědčen, že si stoprocentně zasloužíme důstojné pracovní podmínky, úctu a náležité ohodnocení.

Dlouhodobě podporuji našeho prezidenta ČLK Milana Kubka a rád bych stál po jeho boku a bojoval za lékařský stav jako viceprezident ČLK. Ve prospěch všech lékařek a lékařů a českého zdravotnictví zužitkuji nejen své celoživotní zkušenosti a znalosti lékaře záchranné služby a ředitele Územního střediska ZZS v Olomouci, ale zcela jistě mohu lékařskému stavu a celému zdravotnictví pomáhat i z pozice poslance Parlamentu ČR, člena Výboru pro zdravotnictví či člena Správní rady VZP. 

Po celou dobu deseti let mého působení ve Sněmovně spolupracuji s prezidentem Milanem Kubkem na prosazování závěrů a myšlenek z porad předsedů a ze sjezdů naší stavovské organizace ČLK. Jsem předkladatelem mnoha návrhů změn zákonů ve prospěch lékařů. Tím posledním je můj návrh na umožnění 24hodinových směn ve zdravotnictví v zákoníku práce. Jsem také spoluautorem a  předkladatelem novely umožňující dřívější odchod do důchodu všem záchranářům. A nadále se budu podílet na tvorbě dalších benefitů pro své kolegy lékaře. Mám tím na mysli třeba dřívější odchod do starobního důchodu. V oblasti elektronizace zdravotnictví se budu zasazovat o to, aby stát nejen vymýšlel, ale také se i podílel na spolufinancování při zavádění do naší každodenní lékařské praxe. Jako viceprezident ČLK bych se mimo jiné chtěl stát spojujícím mostem nejen mezi soukromými a nemocničními lékaři, ale i mezi lékaři a politickou reprezentací ovlivňující české zdravotnictví a pracovní podmínky nás lékařů. 

Kolegyně a kolegové, jsem jeden z vás, jsem „dělník medicíny“ a moc dobře vím, co potřebujeme a za co je třeba bojovat. Podpoříte-li mě ve volbě viceprezidenta ČLK, podpoříte tím dobrou budoucnost našeho lékařského stavu. Děkuji za vaši podporu.

MUDr. Milan Brázdil

Kandidátka na viceprezidenta ČLK: MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, LL.M.

Pro Českou lékařskou komoru pracuji již dlouhé roky. Začínala jsem v roce 2010 jako čerstvá absolventka právnické fakulty. Díky vstřícnému přístupu pana prezidenta a ředitele právní kanceláře ČLK jsem mohla vždy současně pracovat i jako lékařka. Spojení obou profesí mi přináší možnost promítnout znalost praxe jednak do připravovaných právních předpisů, jednak také do našich stavovských předpisů. Tato kombinace mi významně pomáhá při práci v Čestné radě ČLK i při běžné činnosti právníka, zejména při poskytování právních služeb našim členům.

Během své práce pro ČLK jsem pět let pracovala v představenstvu a nyní bych ráda na tuto práci navázala právě svou kandidaturou na viceprezidentku ČLK.

Co mohu nabídnout? Pevně věřím, že právě ženský přístup spolu s profesionalitou a dlouholetými zkušenostmi lékařky i právničky specialistky na medicínské právo.

Prezident ČLK se dlouhodobě a tradičně věnuje zejména otázkám souvisejícím 
s úhradami péče, platbami za státní pojištěnce apod. Prezident udává směr naší profesní organizaci. Viceprezidenta naopak vnímám jako podporu a doplnění práce prezidenta. Od přípravy podkladů pro jednání a strategií až po převzetí konkrétních úkolů. 

Viceprezident by měl být tím, kdo je tu pro úzkou spolupráci s jednotlivými orgány ČLK, ať již Vědeckou radou, Čestnou radou či Revizní komisí, v neposlední řadě také s předsedy okresních sdružení.

Považuji za důležité, aby se viceprezident věnoval problémům mladých lékařů, 
jejich postavení po nástupu do prvních pracovních pozic, jejich vzdělávání včetně pozdějšího celoživotního vzdělávání. 

V případě úspěšné kandidatury bych se ráda zaměřila na nás lékaře jako jednotlivce s velmi náročným povoláním, na naše sociální jistoty v dobách, kdy nás síly naopak již opouštějí. Pandemie viru covid-19 nám ještě více zdůraznila náročnost našeho povolání a potřebu větších sociálních jistot.

Chtěla bych se věnovat mimo jiné i otázkám, jak se žije lékařům po skončení aktivní kariéry, ať již z důvodů věku, či zdravotních potíží, stabilizovat společenské postavení nás lékařů i v tomto směru.

Další oblastí, které bych se chtěla věnovat, je vztah lékař–pacient, zejména z pohledu lékaře. Zvýšit prestiž a úctu k našemu povolání i k nám, lékařům. Dlouho nás trápí nemožnost ukončit péči o pacienta, pokud pacient dávno ztratil důvěru ve svého lékaře a projevuje toto opakovanými stížnostmi či dokonce trestními oznámeními. Léčba bez vzájemné důvěry a pohody je složitá pro obě strany. Domnívám se, že spojení obou mých povolání mi dává větší možnosti pro změny a pro potřebnou argumentaci. Zde vidím velký prostor pro práci viceprezidenta, případně viceprezidentky, pokud by vás zaujala moje kandidatura.

Dita Mlynářová, lékařka a právnička

Kandidát na viceprezidenta ČLK: MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Jakou chci lékařskou komoru?

  • Respektovanou
  • Sjednocující 
  • Poskytující zázemí lékařům

Chci, aby komora měla ve společnosti a mezi lékaři důstojné a respektované postavení, stejně jako lékařské komory v okolních zemích, například v Německu a Rakousku.

Chci komoru, která stanovuje podmínky pro kvalitní poskytování medicíny, jež budou respektovány celou společností, nejen lékaři samotnými. 

Chci, aby komora tady byla pro každého lékaře. Bude mu pomáhat v odborném růstu a v nezávislém výkonu povolání. Lékař bude vědět, že mu komora poskytne podporu v případech, kdy je to nezbytné k ochraně jeho odborného postupu.

Jak toho chci dosáhnout?

Vnitřní provoz:

Chci posílit úlohu místních zástupců komory. Pořádat výjezdní zasedání představenstva za účasti místních zástupců komory a představitelů konkrétních krajů v oblasti zdravotnictví, účastnit se okresních shromáždění ČLK a jednání krajských rad ČLK. 

Musíme otevřít debatu o směřování komory a českého zdravotnictví. Komora musí být i nadále silným strážcem zájmů lékařů a kvality 
zdravotnictví. 

Komora musí intenzivně spolupracovat se zástupci ostatních lékařských organizací. Členství v komoře by mělo být spojeno i  s  výhodami pro lékaře. Komora by měla spolupracovat s  vybranými komerčními subjekty, které mohou členům komory nabídnout speciální benefity. 

Mezigenerační solidarita:

Zkušený erudovaný lékař není nikým nahraditelný, ani jako garant vzdělávání mladších kolegů, ani jako garant bezchybného poskytování léčebné péče. Komora musí hájit princip, že jeho postavení v systému bude náležitě oceněno a je nezpochybnitelné. 

Stejně tak bude komora hájit postavení mladších lékařů. Jejich postgraduální vzdělávání musí mít jasná pravidla a cíle. Chci zrušit zbytečnou byrokracii spojenou s předatestační přípravou. U každé povinnosti spojené se vzděláváním musíme hodnotit, zda skutečně přispívá k jeho kvalitě. 

Lékaři musí mít adekvátní postavení ve společnosti; s tím jsou spojeny i systémové aspekty, například dřívější odchod do důchodu, daňové úlevy pro lékaře v rámci celoživotního vzdělávání, omezení práva vlastnit lékařské praxe nelékařem a další.

Obraz komory:

Chci zlepšit komunikaci s médii i státními institucemi. Přicházet s konstruktivními a pozitivními návrhy řešení situace ve zdravotnictví s důrazem na kvalitu poskytované péče.

Musíme intenzivněji edukovat veřejnost o pozitivní úloze komory. Poukazovat na to, že tím, že komora trvá na požadavcích kvality péče poskytované lékaři, hájí zájmy pacientů. 

Komora musí vysílat jasný signál, že o medicínských postupech mají rozhodovat pouze lékaři, kteří za léčbu nesou plnou zodpovědnost. Nikoliv manažeři, právníci a ekonomové. 

Vážené kolegyně a kolegové, pokud máte jakékoliv dotazy k mé vizi České lékařské komory, jsem vám k dispozici na e-mailové adrese [email protected]. S vámi, kteří jste delegáty sjezdu, se těším se na osobní setkání a debatu.

Děkuji vám, že se nad směřováním komory také zamýšlíte, a těším se na spolupráci v budoucnu.

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Kandidát na viceprezidenta ČLK: MUDr. Jan Přáda

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pro svou kandidaturu na funkci viceprezidenta jsem se rozhodl nejen na základě práce pro ČLK v posledních letech, ale i pro vývoj událostí několika předchozích týdnů. Pro mnohé ohlasy ze svého okolí, které mi to samo navrhlo či mě podpořilo, a pro neoddiskutovatelný fakt, že funkce viceprezidenta ČLK dává opravdu silný mandát pro další řešení problémů v českém zdravotnictví.

Patřím mezi původní zakládající členy Sekce mladých lékařů ČLK, které několik posledních let předsedám. Za osm let, po které existuje, se dokázala zařadit mezi respektované organizace při jednáních o podmínkách nejen mladých lékařů, a to jak na české, tak i mezinárodní úrovni. Za tu dobu jsme také připravili mnoho konferencí a seminářů, popularizovali ČLK mezi mladými lékaři i mediky, pro které jsme připravili každý rok sérii přednášek na fakultách. Mezi naše úspěšné projekty se řadí Férové pracoviště a nově vznikající Manuál k českému zdravotnictví, určený i pro laickou veřejnost. Pomyslnou tečkou za mým působením v této juniorské organizaci je pak v příštím roce organizovaná konference Evropských mladých lékařů (EJD).

V následujících měsících a letech je nezbytné udělat generační obměnu v Sekci mladých lékařů a já bych se rád plně soustředil na práci v ČLK jako takové. Za hlavní cíl si kladu vytváření udržitelných podmínek ve zdravotnictví a zvyšování atraktivity oboru nejen pro lékaře, kteří v něm aktuálně pracují, ale i pro ty budoucí. Konkrétně to bude důraz na ztransparentnění a zefektivnění postgraduálního vzdělávání a elektronizaci momentálně nabobtnalé administrativní stránky celého procesu. Dále podpora a dohled nad digitalizačními trendy ve zdravotnictví tak, aby se staly přínosným pomocníkem, který šetří čas lékaře, a ne naopak. Chci vyvíjet tlak na systém odměňování lékařů, aby tato profese byla konkurenceschopná oproti dalším vysoce specializovaným pracovníkům na trhu práce. 

S budoucností zdravotnictví samozřejmě úzce souvisí otázky rodičovství a mateřství a jejich skloubení s osobním životem. Pro to je nezbytné udělat některé legislativní a organizační kroky, jejichž návrhy se již zabývá pracovní skupina lékařek při SML ČLK. 

Pro docílení výše vytyčených bodů mi budou přínosné nejen dosavadní osobní 
zkušenosti, ale i četné kontakty a spolupráce na mezinárodní úrovni s evropskými lékařskými společnostmi z minulých let. 

Byl bych rád, kdyby aktuální iniciativa „Lékaři jsou jenom lidi“ pomohla nastartovat potřebné změny v českém zdravotnictví a vzbudila v lékařské veřejnosti tolik potřebné sebevědomí, které možná mnozí z nás nikdy neměli. A samozřejmě aby i celá ČLK byla prezentována jako sebevědomá organizace schopná prosadit zájmy lékařů a jako síla v českém zdravotnictví, se kterou se musí do budoucna počítat.

MUDr. Jan Přáda

reklama

reklamaMohlo by vás zajímat

Obrázek
Tempus -
20/11/2023

Zákon o odměňování zdravotníků? Ďáblova rada zní: „Ano, ale později.“

Arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek, představený Břevnovského kláštera, v jednom rozhlasovém pořadu vyprávěl, jak si kdysi vládce pekla Satan pozval své poradce ďábly a radil se s nimi, jak přesvědčit lidi, aby konali zlo, nebo aspoň nekonali dobro. Jeden ďábel radil, aby se snažili lidem vnuknout, že konat zlo je lepší než konat dobro. To vládce pekla ihned zamítl, většina lidí nechce konat zlo. Druhý ďábel radil, že by stačilo lidi přesvědčovat, že není třeba konat dobro, že to stejně nemá žádný smysl. I to vládce pekla zamítl, lidé většinou chtějí dobro konat. Třetí ďábel radil: „Dobrá, tak jim říkejme – Ano, konejte dobro, to je správné, ale později.“ To se Satanovi líbilo. Satanův rozkaz pro čerty tedy zněl, aby přesvědčovali lidi, že je sice správné konat dobro, ale teď není zrovna vhodná doba, vždyť to zase tak nespěchá, takže správná ďábelská rada zní: Ano, ale později.


Obrázek
Tempus -
13/11/2023

XXXVII. sjezd ČLK nastínil spíše pesimistické vize

Volba nového viceprezidenta České lékařské komory, kterým se stal MUDr. Jan Přáda, personální a ekonomická udržitelnost, či neudržitelnost našeho zdravotnictví nebo kontroverzní novela zákoníku práce. To jsou jen některá témata, kterým se věnoval XXXVII. sjezd ČLK konaný ve dnech 4. a 5. listopadu v Praze. Účastnili se ho nejen lékařští delegáti z jednotlivých okresů a předsednictvo ČLK, ale také třeba ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) prof. RNDr. Ladislav Dušek nebo generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Ing. Zdeněk Kabátek. Co na sjezdu zaznělo? Kdo se stal novým viceprezidentem a jaké jsou nové cíle komory pro nadcházející období?

reklama

reklama