Hlavička
06/06/2022

Ke vzdělávání pregraduálnímu i postgraduálnímu mám blízko, říká nově jmenovaná ředitelka IPVZ Irena Maříková

Lékařskou veřejnost přednedávnem překvapila zpráva, že byl po necelém roce odvolán z funkce ředitele Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) doc. Roman Škulec. Na jeho místo jmenoval ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek paní MUDr. Irenu Maříkovou. Využili jsme příležitosti a nově jmenované ředitelce jsme položili několik otázek.

reklama

reklama

Paní ředitelko, nejprve mi dovolte vám popřát hodně úspěchů ke jmenování. Váš předchůdce docent Škulec byl odvolán po necelém roce. Bylo to pro mnoho lidí ve zdravotnictví překvapením. Zdůvodnění ze strany ministerstva nebylo nijak podrobné. Co podle vás stálo za odvoláním pana docenta?

Mnohokrát děkuji, vaše přání je milé. Ale velmi se omlouvám, o tom, co vedlo k odvolání předchozího ředitele, spekulovat nemohu a ani nechci. Jednalo se o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a na něj je třeba se obracet pro případná vysvětlení. Sama za sebe bych jakékoliv komentáře stran práce svého předchůdce považovala za nekolegiální. 

Mohu jen říci, že během svého zatím skutečně velmi krátkého působení na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jsem narazila na řadu oblastí v chodu IPVZ, které zlepšit lze, a právě na těchto úkolech nyní pracujeme. Tak, jak to vyžaduje role krizového manažera, kterou mě Ministerstvo zdravotnictví pověřilo.

reklama

Byla jste do funkce jmenována s dovětkem do výběrového řízení. Většinou se do výběrového řízení pověřuje. Čili váš „mandát“ je v danou chvíli silnější. Přicházíte do IPVZ zvenku. Jaký je váš pohled na tuto instituci a s jakým cílem do funkce nastupujete?

Jakkoliv věřím, že to nijak neovlivňuje můj profesionální přístup, mám k IPVZ osobní, mile nostalgický vztah. Svého času jsem zde totiž sama absolvovala všechny atestace. Navíc působím jako asistentka na 1. LF UK v rámci pregraduální výuky české i anglické paralelky. Takže ke vzdělávání pregraduálnímu i postgraduálnímu mám blízko. I proto bych si v rámci svého působení na IPVZ velice přála zjednodušit zdravotníkům přístup a administraci postgraduálního vzdělávání. 

Před lety byl IPVZ integrující organizací postgraduálního vzdělávání lékařů. Za působení ministrů z ODS byly kompetence IPVZ výrazně poníženy a postgraduální vzdělávání bylo roztříštěno na lékařské fakulty. Mnoho mladých lékařů a odborníků si stěžuje na rozdílný přístup jednotlivých fakult, na chybějící termíny k atestacím atd. Jsem přesvědčen, že nějaká instituce, která by udávala směr a určovala pravidla, je potřeba. Většinou je to v Evropě buď komora, nebo státní organizace typu IPVZ. Budete se snažit stávající stav změnit?

S lékařskými fakultami máme v plánu spolupracovat v maximální možné míře. Rozhodně nechceme, aby byly lékařské fakulty jakkoliv omezovány ve výuce či ověřování znalostí. Nicméně za úvahu stojí i vytvoření jednotné administrativní platformy specializačního vzdělávání, což může vést k zefektivnění a zpřehlednění celého vzdělávacího systému. Současně je třeba dodat, že jedním z cílů ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví je rovněž vznik nového informačního systému, jenž by propojil všechny jeho účastníky, a tím významně přispěl ke snížení administrativní zátěže lékařských fakult i IPVZ. Výsledkem by tak mělo být větší soustředění na vzdělávání samotné.

Lékařská komora je dominantní v organizování celoživotního vzdělávání. Jak si představujete spolupráci s komorou?

Osobně vnímám úlohu České lékařské komory v celoživotním vzdělávání jako klíčovou a chci s touto institucí navázat co nejužší spolupráci. Ihned po mém jmenování jsem se sešla s viceprezidentem ČLK dr. Mrozkem a jednali jsme o vzájemné součinnosti a podpoře. A již máme naplánované setkání i s panem prezidentem Kubkem. 

V současné době společností i zdravotnictvím rezonuje ruská agrese na Ukrajině a její následky. Před válkou pracovalo v České republice podle registru komory na 700 ukrajinských lékařek a lékařů. Před lety se objevil problém s tzv. projektem Ukrajina, kdy jsme zjistili, že ministerstvo dává lékařům z tzv. třetích zemí povolení k získání odborné praxe. Většinou se za tím skrývala nelegální práce, kdy byli kolegyně a kolegové z Ukrajiny bez aprobační zkoušky využíváni jako záplata za chybějící lékaře v nemocnicích. Často bez patřičného odborného dohledu a znalosti češtiny. Bylo pro mne překvapením, že u nás neexistuje učebnice lékařské češtiny v ukrajinštině nebo ruštině, případně obdobný jazykový e-lerningový kurz. Změnilo se už něco, nebo se situaci chystáte změnit?

Dne 2. 5. 2022 zahájil IPVZ dvouměsíční intenzivní jazykové kurzy pro ukrajinské zdravotníky. Kurzy jsou určeny nejen k výuce základů češtiny pro užití v běžných situacích, ale zejména mají sloužit ke komunikaci ve zdravotnických zařízeních a jsou zaměřeny na odbornou zdravotnickou terminologii. Forma je prezenční i online, vždy pod vedením rodilých mluvčích. Zmíněná výuka bude probíhat ideálně v menších skupinách. Tak, aby byla zachována nejen vyšší interaktivita, ale aby zároveň měly lektorky dostatek prostoru věnovat se osobním požadavkům jednotlivých posluchačů. 

Účastníkům kurzů budou také poskytnuty výukové materiály vytvořené Institutem speciálně pro tento účel. Škola veřejného zdravotnictví IPVZ zároveň pro všechny případné zájemce připravila rovněž sérii bezplatných webcastů postupně zveřejňovaných na webových stránkách IPVZ. Jednotlivá videa prezentují základní informace o platné legislativě, o fungování zdravotnického systému, o poskytování zdravotní péče v České republice atd. Webcasty jsou vedeny odborníky v českém jazyce a doplněny ukrajinskými titulky. Přičemž ke každému webcastu je k dispozici zároveň prezentace, slovník a další výukové materiály. Podrobné a pravidelně aktualizované informace naleznete na webové stránce ua.ipvz.cz.

Byl jsem v komisi, která vybírala vašeho předchůdce. Jako evergreen se jednáním nesl záměr vybudovat tzv. simulační nemocnici. Mělo jít o velmi drahý projekt za asi jednu a půl miliardy s rekonstrukcí nějakého objektu v Bohnicích. Všichni o tom mluvili s nadšením. A celé se to mělo v podstatě hodit na IPVZ. Když jsem prohlásil, že při vší důležitosti to asi není nejpodstatnější problém zdravotnictví a že bych použil tu miliardu a půl na důležitější věci, všichni na mě koukali jako na vyvrhele. Jak se díváte na tento projekt?

My se především velmi intenzivně věnujeme koncepci simulačního vzdělávání. 
Minulý týden, na začátku května, proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví jednání se zástupci sekce simulační medicíny České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Už dnes je zřejmé, že do koncepce budou zapojeni i zástupci akreditačních komisí a odborných společností a také, že cílem je uvedení simulačního vzdělávání do všech oborů. Výstavbou centra simulační medicíny je pověřena Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Nicméně provozování výuky by měl v budoucnu organizovat právě IPVZ.

Moc děkuji za vaše odpovědi a držím palce.

Moc vám děkuji a těším se na spolupráci. 

 

 

Autor: Michal Sojka

Foto: archiv ČLK (Martin Kubica)

reklama

reklama

reklama

reklama