Hlavička
17/07/2019

Kubek: Ministr brání kontrolám lékařů z Ukrajiny. O pacienty mu nejde

Stovky ukrajinských lékařů v Česku pracují bez potřebných zkoušek na výjimku Ministerstva zdravotnictví. To navíc pomocí absurdních obstrukcí brání České lékařské komoře kontrolovat tyto lékaře a dodržování zákona, oznámil prezident komory Milan Kubek.

reklama

reklama

V Česku pracují stovky ukrajinských lékařů bez nutných zkoušek, na výjimku ze zákona sem neustále směřují další a Ministerstvo zdravotnictví utajuje, kde pracují, uvedl prezident komory Kubek.

Lékařská komora už loni požádala ministerstvo o pravidelný měsíční přehled, kolik lékařů bylo v rámci Projektu Ukrajina přijato do českých nemocnic. Žádost byla vyslyšena jen zčásti – ministerstvo seznam přijatých posílá, ale bez uvedení konkrétního pracoviště.

„Touto obstrukcí ministerstvo znemožňuje komoře kontrolovat dodržování platných právních předpisů. Zdraví a bezpečnost pacientů zkrátka nejsou prioritami ministra Vojtěcha,“ napsal prezident Milan Kubek v posledním vydání časopisu komory Tempus medicorum. „Skutečnost je taková, že nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé (kraje…) s tím souhlasí a Ministerstvo zdravotnictví toto svojí nečinností kryje,“ dodal Kubek.

reklama

Přinášíme vám jeho celý text:


Ministerstvo spoluorganizuje porušování zákona


Česká lékařská komora opakovaně upozorňuje na porušování zákona, které spočívá v tom, že cizinci bez aprobační zkoušky pracují samostatně bez dozoru. 

Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat lékařské povolání. Na základě povolení Ministerstva zdravotnictví může pouze vykonávat odbornou praxi, tak jako medik v 6. ročníku studia, a to pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, tedy lékaře se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně ještě tři roky po atestaci. Tento plně kvalifikovaný lékař musí být s cizincem vždy na pracovišti fyzicky přítomen. Na každého cizince musí být ze zákona jeden plně kvalifikovaný lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího lékaře bez atestace.

Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat. Pokud by totiž tyto nemocnice měly dostatek kvalifikovaných lékařů, pak by žádné cizince nepotřebovaly. Skutečnost je taková, že nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé (kraje…) s tím souhlasí a Ministerstvo zdravotnictví toto svojí nečinností kryje.


Vzhledem k  nejasnostem, které v  dané otázce panují, a s ohledem na její závažnost pro kvalitu a bezpečnost poskytované lékařské péče jsem požádal jako prezident ČLK dne 21. 9. 2018 ministra, aby Ministerstvo zdravotnictví průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací, který konkrétní odstavec tohoto ustanovení byl u každého z těchto cizinců aplikován.

Komora dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních služeb se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe vykonávána.

Seznam by měl též obsahovat u každého z cizinců vždy jméno lékaře, jenž u něho vykonává přímé odborné vedení. Aby ČLK mohla posoudit, zda není porušováno ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., žádá současně o jmenný seznam školitelů, kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.


Ministerstvo komoře požadované informace nesděluje a z odpovědi ředitele právního odboru ministerstva vyplývá, že důvodem je údajná obava ministerstva, že předání informací České lékařské komoře by bylo porušením nařízení GDPR.

Vzhledem k tomu, že komora ze zákona zodpovídá za náležitou odbornou úroveň výkonu lékařského povolání, považujeme toto účelové zdůvodnění za trapnou výmluvu. K plnění svých zákonných povinností potřebuje komora vědět, kde cizinci působí. Proto jsem se dne 24. 10. 2018 obrátil na Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) s žádostí o stanovisko.


Zdůvodnění, proč Ministerstvo zdravotnictví odmítá součinnost profesní lékařské samosprávě, je podle právní kanceláře lékařské komory absurdní. Podle zákona totiž každý lékař, který vykonává na území ČR lékařské povolání, musí být členem komory.

ČLK dále ze zákona dbá na to, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání.

Ministerstvo v současnosti předává komoře jmenné seznamy cizinců bez specifikace zdravotnického zařízení, kde by měli působit. Touto obstrukcí ministerstvo znemožňuje komoře kontrolovat dodržování platných právních předpisů. Zdraví a bezpečnost pacientů zkrátka nejsou prioritami ministra Vojtěcha.


Milan Kubek

Foto: Pixabay.com, CC0reklama

reklama

reklama

reklama