Hlavička
Tempus -
05/10/2023

Ve spolupráci s komorou byl otevřen „nový“ nástavbový obor veřejné zdravotnictví

Po mnohaleté pauze bylo v září 2023 zahájeno specializační vzdělávání v nástavbovém oboru veřejné zdravotnictví pro lékaře. Vzdělávací program vyšel ve Věstníku MZ ČR č. 3/2023 v únoru letošního roku a v červnu 2023 byl obor veřejné zdravotnictví akreditován Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Na rozdíl od původní nástavbové atestace, která byla v rozsahu dvou let, je nyní nástavbový obor veřejné zdravotnictví nástavbou na všechny základní obory a studium bude pouze jednoleté.

reklama

reklama

Veřejné zdravotnictví je komplexní multidisciplinární obor, který využívá mezinárodní spolupráci a mezinárodní doporučení pro systematické posilování národních zdravotnických systémů s důrazem na posílení primární a komunitní péče. Veřejné zdravotnictví integruje poznatky různých disciplín, např. demografie, biomedicínské statistiky a informatiky, legislativy, etiky, sociologie a psychologie, hygieny a epidemiologie, vědy o  řízení i vědy ekonomické s důrazem na financování zdravotnictví, a to vše s cílem zlepšovat zdravotní stav populace. To jsou také hlavní témata, která Škola veřejného zdravotnictví (ŠVZ), jež je jedním z pedagogických pracovišť IPVZ, pokrývá.

Historie ŠVZ jako školy se datuje na začátek 90. let. Konkrétně byla založena v roce 1992, kdy na základě původně existující katedry sociálního lékařství a organizace zdravotnictví vznikla její transformací po vzoru moderních zahraničních pracovišť, zaměřujících se na moderní Public Health vzdělávání, katedra s novým názvem Škola veřejného zdravotnictví. V zahraničí vznikala taková pracoviště dávno předtím, než vzniklo u nás. ŠVZ spadající pod IPVZ je od roku 1992 členem Asociace škol veřejného zdravotnictví v evropském regionu (ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region), která umožňuje spolupráci s renomovanými, především evropskými ŠVZ a dalšími pracovišti vzdělávajícími v moderním evropském pojetí veřejného zdravotnictví. Členy ASPHER jsou instituce poskytující vzdělávání ve veřejném zdravotnictví, od oddělení veřejného zdravotnictví v rámci fakult přes samostatné ústavy veřejného zdravotnictví a v některých zemích i samostatné fakulty veřejného zdravotnictví. Typickým příkladem je Fakulta verejného zdravotníctva na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. 

Cílem ŠVZ IPVZ je podílet se na postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků lékařských i nelékařských povolání v oboru veřejné zdravotnictví, podílet se jak na celoživotním vzdělávání, tak i na specializačním vzdělávání s důrazem na moderní komplexní pojetí veřejného zdravotnictví. Primárně celé vzdělávání a jednotlivá témata Public Health vycházejí z dokumentů Světové zdravotnické organizace (WHO) a  ASPHER s  názvem Rámec kompetencí WHO -ASPHER pro pracovníky v oblasti veřejného zdravotnictví – WHO-ASPHER Competency Framework for the Public Health Workforce, které se postupně rozvíjejí. WHO ve spolupráci s ASPHER pravidelně aktualizuje doporučení pro vzdělávání v oboru veřejné zdravotnictví v evropském regionu. Poslední aktualizované verze jsou z roku 2020 a 2022, byly zpracovány ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a obsahují rovněž 
doporučení toho, co by měly pregraduální i postgraduální programy v oboru veřejné zdravotnictví pokrývat v oblasti vzdělávání.

reklama

Nástavbové postgraduální studium veřejného zdravotnictví pro lékaře je připraveno v hybridní formě, v kombinaci prezenční výuky s e-learningem, modulový systém odpovídá evropskému standardu, obsahuje moduly povinné a zároveň moduly povinně volitelé, a to proto, aby se studující zaměřili na specifické oblasti veřejného zdravotnictví dle svého profesního zaměření a své pracovní perspektivy. Jde o směry ochrany a podpory zdraví, směr manažerský, směr pro práci ve veřejné správě a směr zaměřený na integraci zdravotní a sociální péče s důrazem na primární a komunitní péči.

Studium na ŠVZ bude zaměřeno především na praktické využití získaných teoretických znalostí a informací s důrazem na rozbor konkrétních situací z praxe, například v kurzech medicínského práva na konkrétní příklady z praxe včetně rozboru již existujících judikátů. Vzdělávání v ŠVZ samozřejmě operativně reflektuje aktuality v našem zdravotnickém systému. Primárním cílem vzdělávacích aktivit v rámci specializačního i celoživotního vzdělávání je změnit obecné vnímání toho, co je veřejné zdravotnictví a jaký význam má pro náš zdravotnický systém a jeho další posilování. Část zdravotnických pracovníků si pod pojmem veřejné zdravotnictví představuje pouze zdravotnický management a leadership, jiná skupina zdůrazňuje epidemiologii a hygienu, další část odborníků zdůrazňuje ekonomické vnímání zdravotnictví a jeho financování. 

K systematickému posilování zdravotnického systému s důrazem na zkvalitnění zdravotní péče i její bezpečí a se strategickým cílem zlepšování zdravotního stavu naší populace dle strategického záměru „Zdraví 2030“ je třeba komplexní přístup a samozřejmě dostatečné personální kapacity vybavené potřebnými kompetencemi pro realizaci v praxi. Důležité je tedy nevnímat Public Health po jednotlivých částech, ale v jeho komplexním multidisciplinárním pojetí. A právě takto je koncipován nový specializační kurz veřejné zdravotnictví, složený z 12 modulů – čtyř povinných a čtyř povinně volitelných z osmi nabízených, který zahájí Škola veřejného zdravotnictví IPVZ 
v pátek 22. září 2023. Vzdělávací program nástavbového oboru Veřejné zdravotnictví byl připraven v úzké spolupráci ŠVZ IPVZ s ČLK a reflektuje flexibilitu doporučenou ČLK. Pro zájemce, již by se chtěli zúčastnit pouze modulů, které jsou přínosné pro jejich praxi, bez nutnosti absolvovat celý předatestační program, je tato cesta otevřená. Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte vedoucí ŠVZ IPVZ doc. MUDr. Alenu Petrákovou, CSc. ([email protected]), která nový program se svým týmem připravila teoreticky i prakticky. 

Autor: MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident České lékařské komory

Foto: Shutterstock

reklama

reklamaMohlo by vás zajímat

Obrázek
Tempus -
20/05/2024

Čekání na reformu jako čekání na Godota

Zdravotníci uzavřeli s vládou dohodu, díky níž má dojít k výraznému navýšení platů. Už se začínají objevovat kritikové, kteří jako mantru opakují, že jde o špatný, nesystémový krok, kterému měla nejprve předcházet reforma zdravotnictví. Jsem už na tyto řeči alergický. Od roku 1995, kdy se pohybuji v lékařských organizacích, slýchávám od různých politiků, expertů a novinářů, že nejprve se musí udělat reforma, aby se ušetřilo, a teprve pak se mohou zvýšit platy. Jenomže od roku 1995 dodneška žádná trvalá reforma neproběhla. A co je důležité: žádná ani neproběhne. Čekání na ni je jako čekání na Godota, který nepřijde. Kdo si myslí opak, je buď naivní, nebo ideologicky předpojatý. Od oslavované proklamace „Musíme udělat reformu!“ k činům je cesta nekonečně dlouhá. Politická reforma prostě nebude a hned ze tří důvodů. Ale nezoufejte! Potřebnou změnu si můžeme vynutit sami. A tím tu reformu vlastně udělat.


reklama

reklama